CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) và Trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS)