Form đăng ký dự thi cấp chứng chỉ CNTTNhập họ và tên của bạnNhập ngày sinh của bạnNhập thông tinNhập tên lớp của bạnNhập địa điểm học của bạnNhập Cố vấn học tập phụ trách của bạn