THỦ TỤC NHẬP HỌC

Căn cứ lịch Nhập học/ Khai giảng, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/ Khai giảng. Trong buổi Nhập học/ Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:Công bố Quyết định công nhận sinh viên

1. Phổ biến qui chế, qui định học tập

2. Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1

3. Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn

4. Phát tài khoản học tập

5. Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập

6. Hướng dẫn các phương thức nộp học phí

7. Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập

8. Bầu Ban cán sự lớp